Štátne jazykové skúšky

Štátna jazyková skúška (ŠJS) sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z., a overuje sa ňou stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky. Štátne skúšky sa konajú spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne. Vysvedčenie o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky má celoživotnú platnosť.

Príprava na štátnu skúšku

S nami sa môžete efektívne pripraviť na Vami vybranú štátnu skúšku. Naši lektori Vám ochotne predstavia obsah skúšky a stratégie ako ju úspešne zvládnuť. Vyučovanie prebieha individuálnou formou v zmysle syláb zodpovedajúcich vybranému druhu skúšky.
Sami však môžete prípravu zamerať iba na časť skúšky, s ktorou potrebujete najviac pomôcť. Zároveň je na Vás, aké dni a časy štúdia si zvolíte. Štátnu skúšku nie je možné vykonať priamo u nás v škole Vallis.

Druhy štátnych jazykových skúšok

1. Základná

Tomuto stupňu náročnosti zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurze. Obsah základnej ŠJS je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písanému textu a samostatne písomne a ústne sa vyjadrovať o určitých témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré stupňom náročnosti zodpovedajú úrovni B2 referenčného rámca. Taktiež sa vyžaduje preukázanie vedomostí z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

2. Všeobecná

Náročnosti všeobecnej ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurze a aktívna znalosť asi 4 000 lexikálnych jednotiek. Účastník musí preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré stupňom náročnosti zodpovedajú úrovni C1 - C2 referenčného rámca. Je to najčastejšie absolvovaná štátna skúška. Kvalifikáciou a stupňom náročnosti je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách. Pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

3. Odborná

Stupeň náročnosti odbornej jazykovej skúšky zodpovedá 315 až 380 hodinám výučby po absolvovaní základnej ŠJS a zodpovedá úrovni C1 referenčného rámca. Odbornú ŠJS môže vykonať kandidát, ktorý úspešne absolvoval základnú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Skúška overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka. Odbornú štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať v spoločenskovednom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom odbore. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

4. Špeciálna

Stupňu náročnosti špeciálnej ŠJS zodpovedá 105 až 140 hodín výučby v kurze po vykonaní všeobecnej ŠJS. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať pre odbor prekladateľský alebo tlmočnícky. Na špeciálnu ŠJS sa môže prihlásiť iba kandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Skúška overuje schopnosti kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z cudzieho do slovenského jazyka a naopak. Účastník má preukázať jazykové zručnosti a kompetencie na jazykovej úrovni C2 referenčného rámca. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.