ECL jazyková skúšky

logo eclEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – ECL

V roku 1992 bolo členskými štátmi Európskej únie založené medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré vypracovalo jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia bolo zabezpečiť záujemcom možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové testy bez toho, aby boli potrebné ďalšie procesy ich nostrifikácie, preto sú certifikáty ECL uznávané v rámci Európskej únie za rovnocenné.

Jazykové testy ECL je možné absolvovať z viacerých oficiálnych jazykov EÚ: anglický, nemecký, francúzsky, poľský, maďarský, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, bulharský, rumunský, srbský, český, hebrejský a chorvátsky jazyk.

Skúškou sa hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rôznych životných či profesijných situáciách. Najdôležitejším znakom testov ECL je rovnocennosť a spoľahlivosť.

  • jediný viacjazyčný testovací (15 jazykov) systém dostupný v 26 krajinách
  • umožňuje získanie bodov na prijímacích pohovoroch na vysokú školu,
  • je v niektorých krajinách akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického titulu PhD,
  • má význam pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pri získavaní pracovného povolenia.

Termíny skúšok a registrácia - 2018

Termíny skúšok ECL skúšok sú aktualizované niekoľko krát ročne. Aktuálne termíny si skontroľujte na nasledujúcej stránke.

Voliteľný poplatok

  • Poplatok za vzorové testy - 24€
  • Poplatok za vykonanie čiastkovej skúšky z jednej zručnosti - 58€
  • Opätovné posúdenie výsledkov - 25€
  • Opätovné vydanie certifikátu - 15€

Formát testu a úlohy

Skúška neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne: A2, B1, B2, C1. Dĺžka testu záleži od testovanej úrovne, a môže trvať od 1 hod 45 min. (A2) až do 3 hodín (C1).

  1. Ústna časť
    1. Komunikačné zručnosti (13 - 21 minút), 2 úlohy - riadená konverzácia na tému zvolenú skúšajúcim, opis obrázkov
    2. Počúvanie s porozumením (25 - 40 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet
  2. Písomná časť
    1. Písanie (45 - 90 minút), 2 úlohy - písanie e-mailu/pohľadnice/krátkej správy/blogu/komentára/listu/eseje a pod. (15-600 slov)
    2. Čítanie s porozumením (35 - 45 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet

Vyhodnotenie testu

V každej zo štyroch častí je možné získať 25 bodov, teda celkovo 100 bodov. Pre úspešné zloženie testu musí uchádzač dosiahnuť z každej zo štyroch častí (jazykových zručností) aspoň 40% (10 bodov) z maximálneho počtu bodov, pričom musí získať viac ako 60 % maximálneho počtu bodov z ústnej časti, resp. písomnej časti.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.