Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Pre nás, v spoločnosti Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., so sídlom Trhová 1/A, 917 01 Trnava - ako prevádzkovateľa, je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás - našich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvame osobné údaje pre viaceré účely.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, odpovedať na vaše otázky, spracúvame váš titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď sú vaše osobné údaje nevyhnutné k zavedeniu prípadných predzmluvných alebo zmluvných vzťahov,
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 2 rokov.

Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania, prekladov alebo tlmočenia

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať titul, meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške alebo sú predmetom tlmočenia a prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme,
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) naša zákonná povinnosť, a to napríklad z dôvodu vystavenia daňových dokladov (napríklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), či v rámci riešení prípadných reklamácií alebo iných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné zákony
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) náš oprávnený záujem, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o absolvovanom vzdelávaní a pod.

K zabezpečeniu on-line vzdelávania využívame služby týchto poskytovateľov

 • Cisco Webex, Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134 USA. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia poskytovateľa sa dočítate kliknutím na tento odkaz.
 • ZOOM, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia služby sa dočítate kliknutím na tento odkaz.
 • MS Teams, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. O podmienkach spracúvania osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatrenia služby sa dočítate kliknutím na tento odkaz.

Bez spracúvania vašich osobných údajov nemôžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vami.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našim zmluvným dodávateľom Ing. Alena Čelková – UČTO, Hlavná 27, 917 01 Trnava, a to z dôvodu vedenia účtovnej agendy. Okrem toho, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté subjektom, ktoré postupujú podľa osobitných zákonov najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad).

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s osobitnými predpismi, a to napríklad 10 rokov v rámci účtovných dokladoch a bankových výpisov.

Keď vám zasielame novinky e-mailom

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracovávame vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho linku bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odhlasovací link nájdete v pätičke každej e-mailovej správy, ktorú od nás obdržíte.

K zasielaniu e-mailových správ využívame systém Mail Chimp, overeného externého dodávateľa, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia. Z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. Prenos osobných údajov vykonávame na základe štandardných doložiek o ochrane údajov, a to v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pravidlá ochrany súkromia si zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojný s našimi službami

Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte váš dobrovoľný súhlas, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vtedy spracúvame o vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našich webových stránkach. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď sa u nás uchádzate o prácu

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov, v rámci a počas prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas, ktorý je zároveň právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V rámci evidencie žiadostí spracúvame titul, meno, priezvisko, adresu, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom životopisu, prípadne ďalších vami predložených dokumentov. Doba platnosti súhlasu je 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie bezpečne zlikvidujeme.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

Na komunikáciu elektornickou poštou (e-mail), uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe a online vzdelávaniu využívame dátové úložiská a služby spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. Z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. Prenos osobných údajov vykonávame na základe štandardných doložiek o ochrane údajov, a to v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pravidlá ochrany súkromia si zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Ku komunikácii s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi využívame aj služby Facebook a Instagram, ktorých poskytovateľom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd. a Facebook, Inc. Preto, ak si v rámci komunikácie s nami vyberiete niektorú z uvedených služieb, môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny (USA).

Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

K prevádzke našej internetovej stránky využívame služby Inet.sk, s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica.

Ďalšie používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov“. Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne. Tieto cookies sme oprávnený spracúvať bez toho, aby bol k tomu potrebný súhlas návštevníka našej stránky.

Okrem našich vlastných využívame napríklad aj cookies pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba (napríklad klient, uchádzač o zamestnanie alebo príjemca e-mailových správ) máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Odvolať váš súhlas so spracúvaním, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 2 3231 3214
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.dataprotection.gov.sk

Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:

 • emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • telefonicky na 0905 815 336,
 • osobne alebo poštou na adrese Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava.

Aktualizované: 13.9.2020

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.