Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o.


Čl. I.
Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava, IČO: 45296332 (ďalej len „Poskytovateľ”) a účastníka kurzu (ďalej len „Účastník"), ktoré sa vzťahujú k zmluve o poskytovaní výučby (ďalej len „zmluva”), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Obsah zmluvy tvorí prihláška na štúdium, tieto všeobecné obchodné podmienky, pravidla o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi a cenník služieb (ďalej len „cenník“). .

Čl. II.
Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká vyplnením prihlášky na štúdium Účastníkom a akceptáciou tejto prihlášky Poskytovateľom. Prihlášku na štúdium je možné vyplniť v tlačenej podobe alebo elektronicky na internetových stránkach www.vallis.sk.
 2. Každý účastník je povinný vyplniť prihlášku na štúdium pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť na štúdium výhradne len jeho zákonný zástupca.

Čl. III.
Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytnutie výučby zvoleného cudzieho jazyka, alebo výučby zručností v cudzom jazyku Poskytovateľom v jednotlivom študijnom programe (ďalej aj „kurz“). Študijné programy Poskytovateľa sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
  1. Individuálny kurz: kurz pre jedného účastníka
  2. Skupina dvoch: kurz pre dvoch účastníkov
  3. Skupina troch: kurz pre troch účastníkov
  4. Skupina štyroch: kurz pre štyroch účastníkov
  5. Plná skupina (skupinový kurz): kurz pre päť a viac účastníkov
  6. Prípravné kurzy (skupinový kurz): kurz pre päť a viac účastníkov.
 2. Všetky kurzy sa konajú v priestoroch sídla Poskytovateľa na adrese Trhová 1/A, 917 01 Trnava.
 3. Účastník je o počte vyučovacích hodín a čase ich konania v danom kurze informovaný vopred emailom.
 4. Predmetom plnenia zmluvy nie je dodávka študijných materiálov a pomôcok. V cene kurzu podľa cenníka nie sú zahrnuté ceny študijných materiálov a pomôcok.
 5. Rozvrh a prípadné informácie o zmene rozvrhu zo strany Poskytovateľa budú zasielané na e-mailovú adresu Účastníka.

Čl. IV.
Platobné podmienky

 1. Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka je Účastník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa alebo zaplatiť v hotovosti v mieste sídla Poskytovateľa. Bezhotovostným uhradením ceny kurzu sa rozumie pripísanie celej ceny kurzu na účet Poskytovateľa.
 2. Cena kurzu musí byť uhradená najneskôr do termínu začatia kurzu. alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre (predfaktúre). V prípade, ak nedôjde k úhrade ceny kurzu (splátky) do termínu začatia kurzu, tak sa Účastník nemôže zúčastniť kurzu,.
 3. Účastník si môže zvoliť spôsob úhrady ceny kurzu aj na splátky. V tomto prípade sa cena podľa cenníka zvyšuje o 15,- Eur. Splátky ceny kurzu sú splatné vo výške v lehotách podľa cenníka. Pokiaľ bude Účastník v omeškaní so splátkou ceny kurzu viac ako 15 dní po jej splatnosti môže Poskytovateľ od zmluvy odstúpiť. V prípade omeškania úhrady ceny kurzu (splátky) je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si úroky z omeškania vo výške podľa platných predpisov.

Čl. V
Práva a povinnosti Účastníka

 1. Účastník je povinný uhradiť cenu kurzu a odobrať objednanú výučbu. Účastník nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu alebo jej časti v prípade, ak po uhradení ceny kurzu neodoberie výučbu, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
 2. Neodobranie výučby (vyučovacej hodiny) zo strany Účastníka v kategórii kurzu: “Individuálny kurz” sa riadia podľa nasledujúcich podmienok:
  1. Účastník je povinný informovať Poskytovateľ písomne na elektronickej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo SMS správou na tel. č. 0905 815 336, že ruší stanovenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak toto oznámenie Účastník neurobí najneskôr do 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, služba sa pokladá za riadne poskytnutú a Poskytovateľ má právo na cenu kurzu,
  2. ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny v čase pred 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, je Účastník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y do plánovaného dátumu ukončenia kurzu po dohode s Poskytovateľom. Pokiaľ sa na náhradnej hodine z vlastného podnetu nedohodne alebo náhradnú/é vyučovaciu/ie hodinu/y Účastník neodoberie, pokladá/jú sa neodobraná/é vyučovacia/e hodina/y za riadne odobraná/é a kurz za riadne poskytnutý.
 3. Ak Účastník bez závažného dôvodu (uznaného obidvoma stranami) neodoberie objednanú výučbu, považuje sa táto výučba za splnenú a Poskytovateľovi vzniká právo na úhradu objednanej výučby podľa cenníka. Účastník nemá v prípade neodobrania objednanej výučby nárok na vrátenie už uhradenej ceny kurzu alebo jej časti.
 4. Účastník môže prestúpiť v priebehu objednaného kurzu do iného kurzu Poskytovateľa. Podmienkou je voľná kapacita v kurze, do ktorého má Účastník záujem prestúpiť. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby.
 5. Účastník má právo pred začatím kurzu poznať učebnicu podľa ktorej bude kurz vedený.
 6. Pri platbe ceny kurzu bezhotovostným prevodom je Účastník povinný použiť variabilní symbol v súlade s pokynmi Poskytovateľa. Ak nebude možné v dôsledku nepoužitia správneho variabilného symbolu identifikovať platbu a Účastníkom vybraný kurz sa zaplní, môže byť Účastník preradený do iného kurzu rovnakej úrovne (pokročilosti), a to i bez jeho súhlasu.
 7. Pokiaľ vznikne Účastníkovi nárok na vrátenie ceny kurzu alebo jej časti je Poskytovateľ oprávnený započítať si voči pohľadávke Účastníka storno poplatok vo výške 10% z uhradenej ceny kurzu.
 8. Účastník sa zaväzuje dodržiavať požiarne a ostatné bezpečnostné pravidlá, pokyny a postupy, vzťahujúce sa na objekt a priestory Poskytovateľa, v ktorých budú prebiehať jednotlivé kurzy, a zaväzuje rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa.
 9. Účastníci nesmú nosiť do priestorov sídla Poskytovateľa veci nesúvisiace s výučbou. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie týchto vecí.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo odcudzenie osobných vecí Účastníka v priestoroch Poskytovateľa.
 11. Fajčenie je zakázané v celom objekte Poskytovateľa.

Čl. VI
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má právo vyžadovať od Účastníka vyplnenie znalostného testu za účelom jeho zatriedenia do vhodnej úrovne kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezapísať Účastníka do ním zvoleného kurzu pokiaľ odmietne vyplnenie znalostného testu alebo pokiaľ výsledok testu nezodpovedá úrovni Účastníkom zvoleného kurzu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený kurz pred jeho začatím zrušiť. V takom prípade vráti Účastníkovi plnú výšku uhradenej ceny kurzu.
 3. Z vážnych dôvodov môže Poskytovateľ zrušiť kurz i v jeho priebehu. V takom prípade vráti Poskytovateľ Účastníkovi alikvotnú časť uhradenej ceny kurzu v závislosti na počtu vyučovacích hodín, ktoré sa neuskutočnili.
 4. Jednotlivé kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a Poskytovateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Skutočnosť, že došlo v výmene lektora v kurze, nie je dôvodom k reklamácii zo strany Účastníka a neoprávňuje ho k vráteniu cenu kurzu.
 5. Poskytovateľ má právo v priebehu kurzu preradiť Účastníka, ktorého jazykové znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu, do iného kurzu, ktorého náročnosť lepšie zodpovedá Účastníkovým znalostiam. Účastníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie rozdielu ceny kurzu.
 6. Ak Účastník chce v priebehu kurzu prestúpiť z vlastnej vôle do kurzu inej úrovne (pokročilosti), má Poskytovateľ právo požadovať od Účastníka vyplnenie znalostného testu.
 7. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny alebo hodín v rámci kurzu z dôvodov na strane Poskytovateľa uvedené hodiny budú poskytnuté v náhradnom termíne.
 8. Každý kurz ma stanovený minimálny počet účastníkov. Minimálny počet účastníkov je uvedený v prihláške na štúdium. V prípade, ak počet študentov v skupine nedosiahne stanovený počet, Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť počet vyučovacích hodín tak, aby cena kurzu zohľadňovala minimálne stanovený počet účastníkov v skupine.
 9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Účastníkov mladších ako 18 rokov mimo času trvania výučby. V čase mimo trvania výučby je za konanie týchto Účastníkov v priestoroch Poskytovateľa zodpovedný ich zákonný zástupca, alebo osoba povinná vykonávať nad nimi dohľad.

Čl. VII.
Časová dispozícia výučby

 1. Kurzy sa konajú v dňoch a časoch určených v rozvrhu zaslanom Účastníkovi emailom. Ak vyučovaciu hodinu nebude možné v niektorý deň zo závažných dôvodov zaistiť (napr. náhle ochorenie lektora), je Poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob zabezpečenia výučby.

Čl. VIII.
Prázdniny a dni pracovného pokoja

 1. Počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sa nekonajú žiadne kurzy.
 2. V prípade výnimočného konania kurzu počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja bude účastnik informovaný písomne e-mailom.

Čl. IX.
Reklamácie, otázky a návrhy

 1. 1. Účastník môže svoje reklamácie, otázky alebo návrhy uplatniť nasledujúcim spôsobom:
  1. Osobne - účastník kurzu môže navštíviť recepciu školy v čase otváracích hodín,
  2. Telefonicky na telefónnom čísle: 0905 815 336,
  3. Prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu Účastníka za odôvodnenú, zaistí na vlastne náklady nápravu. Reklamácia musí byť vybavená do 1 mesiaca.
 3. Dôvodom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že bol v kurze vymenený lektor. Dôvodom reklamácie nemôžu byť ani študijné materiály a pomôcky.

Čl. X.
Ochrana osobných údajov

 1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., so sídlom Trhová 1/A, 917 01 Trnava, IČO: 45 296 332 prevádzkovateľom a Účastník - dotknutou osobu.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby (Účastníka), získané na základe vyplnenej prihlášky na štúdium, budú prevádzkovateľom spracúvané za účelom poskytnutia výučby cudzieho jazyka a výučby zručností v cudzom jazyku v rámci jednotlivých študijných programov a za účelom fakturácie za poskytnuté služby. V nevyhnutnom rozsahu môžu byť osobné údaje spracúvané aj za účelom prípadných reklamačných povinností, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi z osobitných právnych predpisov, ako je napríklad ochrana spotrebiteľa.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  2. čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napríklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty),
  3. čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o absolvovanom vzdelávaní a pod.
 4. Bez spracúvania osobných údajov nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, ani k plneniu prevádzkovateľovi určených zákonných povinností.
 5. K spracovaniu dokumentov v elektronickej podobe využíva prevádzkovateľ dátové úložiská spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. Z tohto dôvodu preto môžu byť spracúvané osobné údaje prenesené do tretej krajiny (Spojené štáty americké). V oblasti ochrany spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield, v rámci ktorého bude uvedený prenos osobných údajov realizovaný.
 6. Z dôvodu vedenia účtovnej agendy využíva prevádzkovateľ služby externého dodávateľa, ktorým jej Ing. Alena Čelková – UČTO, Hlavná 27, 917 01 Trnava.
 7.  Osobné údaje budú prevádzkovateľom uchovávané v súlade s osobitnými predpismi, a to napríklad 10 rokov v rámci účtovných dokladov a bankových výpisov.
  1. Každá dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa:
  2. vyžadovať prístup k osobným údajom,
  3. na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  4. namietať spracovanie osobných údajov,
  5. na prenosnosť údajov.
 8. V prípade pochybnosti o zákonnosti spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk
 9. Vo veci uplatnenia práv dotknutej osoby, prípadne otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefonicky na 0905 815 336, osobne alebo poštou na adrese Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava.
 10. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa si môžete prečítať v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle (https://www.vallis.sk/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia).

Čl. XI.
Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Účastník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Účastník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou na nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Účastníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovania §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o altenatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Účastník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Návrh musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko Účastníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Účastník domáha,
  5. dátum, kedy sa Účastník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

4. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona:

  1. ak Účastník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Účastníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Účastník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,
  2. ak sa Účastník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom,
  3. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  4. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Účastník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
  5. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

5. Na podanie návrhu môže Účastník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky, cenník a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi sú k dispozícii v sídle Poskytovateľa alebo na internetových stránkach www.vallis.sk.
 2. Vyplnením a podpisom prihlášky na štúdium Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, cenníkom, pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi a rozvrhy a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi všeobecnými obchodnými podmienkami, cenníkom a akoukoľvek inou informáciou poskytnutou Poskytovateľom Účastníkovi, majú prednosť všeobecné obchodné podmienky a cenník.
 3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
 5. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Účastníkom je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej emailovej komunikácie zmluvných strán.
 6. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je pre Účastníka a Poskytovateľa záväzné.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 12.9.2018.

Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Povinnosti:

 1. Konať tak, aby ste neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie iných osôb pri dodržiavaní predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti a stanovených pracovných podmienok.
 2. Vždy myslite na bezpečnosť svojho konania, neohrozujte iné osoby a nepreceňujtesvoje schopnosti.
 3. Neuvádzajte do chodu zariadenia alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený/á, že neohrozíte na zdraví alebo živote iné osoby.
 4. Nevykonávajte úkony, na ktoré nie ste vyškolený/á a ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť.
 5. Nevykonávajte obsluhu zariadení alebo strojov, na ktoré ste neboli zaučený/á - zaškolený/á.
 6. Udržiavať poriadok v priestoroch spoločnosti Vallis – jaykové vzdelávanie, s.r.o. ako aj na komunikačných priestoroch.
 7. Ihneď oznámte na recepcii spoločnosti akýkoľvek jav v priestoroch ohrozujúci Vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť iných osôb.

Je zakázané:

 1. Požívať alkoholické nápoje alebo vstupovať pod ich vplyvom do priestorov.
 2. Vstupovať do priestorov a komunikačných plôch Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., na ktoré nemáte súhlas.
 3. Vymieňať, odstraňovať alebo poškodzovať bezpečnostné zariadenia, alebo označenia.
 4. Vykonávať úkony bez poverenia a oboznámenia sa na strojnom, elektrickom alebo inom zariadení.
 5. Zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené v priestoroch k inému než prepísanému účelu
 6. Používať čistiace prostriedky, žieraviny a jedy nachádzajúce sa v priestoroch na iné účely než sú určené.

Je povolené:

 1. Zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia.

Upozornenie:

 1. Akýkoľvek mimoriadny úkaz a chyby na obsluhovanom elektrickom zariadení, ako napr. brnenie pri dotyku, nadmerný ohrev niektorej časti, zápach po spálenine, dym a podobne ihneď hlásiť na recepciu a zariadenie neodkladne vypnúť.

Ochrana pred požiarmi

Požiarna prevencia a konanie pri požiari:

 1. Ste povinný/á konať tak, aby ste nespôsobili vznik požiaru.
 2. Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie požiarnej bezpečnosti v priestoroch.
 3. Ihneď ohlásiť javy v priestoroch, ktoré by mohli viesť k požiaru na recepcii.
 4. Nepoužívať prostriedky slúžiace na uhasenie požiaru umiestnené v budove /hasiace prístroje, požiarne vodovody/ na iné než určené účely.
 5. Udržiavať voľný prístup k hasiacim zariadeniam a voľné únikové cesty.
 6. Dodržiavať zákaz fajčenia, fajčiť len na vyhradenom mieste.
 7. Pri spozorovaní požiaru, ktorý nemôžete osobne uhasiť, ihneď vyhlásiť požiarny poplach pokrikom „HORÍ“.

Použitie prenosných hasiacich prístrojov:

V prípade požiaru zveste hasiaci prístroj zo steny, vytrhnite poistku, nasmerujte hadicu na požiar a začnite hasiť. V budove sa nachádzajú nasledovné hasiace prístroje:

 1. Vodné hasiace prístroje:
  • hasivo: roztok vody s uhličitanom draselným,
  • vhodné: na hasenie pevných látok ako papier, drevo, textil niektoré plastické hmoty,
  • nevhodné: na horľavé kvapaliny, farby, oleje, tuky,
  • nehasiť zariadenie pod napätím, elektrickým prúdom.
 2. Práškové hasiacie prístroje
  • hasivo: hasiaci prášok,
  • vhodné: na plynné a tekuté horiace látky, na zariadenia pod napätím, spisy, knihovne a pod.
 3. Snehové hasiace prístroje
  • hasivo: oxid uhličitý,
  • vhodné: na tekuté a plynné horľaviny, na zariadenia pod napätím, kancelárske zariadenia,
  • nehasiť: sypké voľne uložené hmoty ako múka, uhoľný prach, hobliny a podobne.

V prípade, ak sa Vám požiar nepodarilo uhasiť, privolajte Hasičskú jednotku telefonicky na t.č. 150 alebo 112.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.