Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o.

Čl. I.

Základné ustanovenia

 1. Táto časť všeobecných obchodných podmienok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava, IČO: 45296332 (ďalej len „Poskytovateľ”) a účastníka kurzu (ďalej len „Účastník"), ktoré sa vzťahujú k zmluve o poskytovaní výučby (ďalej len „zmluva”), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Obsah zmluvy tvorí prihláška na štúdium, tieto všeobecné obchodné podmienky, pravidla o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi a cenník služieb (ďalej len „cenník“). Cenník je sa nachádza na internetovej adrese: https://www.vallis.sk/cennik
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť zmluvy končí uplynutím posledného dňa kurzu, na ktorý sa účastník prihlásil.

Čl. II.

Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká vyplnením prihlášky na štúdium (ďalej aj ako „registrácia“ v príslušnom gramatickom tvare) Účastníkom a akceptáciou tejto prihlášky Poskytovateľom. Prihlášku na štúdium je možné vyplniť v tlačenej podobe, elektronicky na internetových stránkach poskytovateľa:
  1. vallis.sk
  2. vallis.cz
  3. anglictinaonline.sk
  4. jazykyonline.sk
  5. nemcinaonline.sk
  6. francuzstinaonline.sk
  7. jazykovecertifikaty.sk
  8. otvaramedveredosveta.sk

alebo e-mailom zaslaním oskenovanej prihlášky na e-mailovú adresu poskytovateľa.

 1. Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Vyplnenie a zaslanie prihlášky na štúdium je návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 2. Akceptáciu prihlášky na štúdium zo strany Poskytovateľa je možné vykonať v tlačenej podobe podpisom zodpovedného zamestnanca Poskytovateľa alebo prostredníctvom akceptačného e-mailu, podľa potreby Poskytovateľa. V prípade akceptácie v tlačenej podobe Poskytovateľ túto zašle Účastníkovi poštou doporučenou zásielkou alebo odovzdá osobne oproti podpisu potvrdenia o jej prevzatí zo strany Účastníka.
 3. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká zaslaním prihlášky na štúdium zo strany Účastníka a jej akceptáciou zo strany Poskytovateľa.
 4. Každý účastník je povinný vyplniť prihlášku na štúdium pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť na štúdium výhradne len jeho zákonný zástupca. 

Čl. III.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytnutie výučby zvoleného cudzieho jazyka, alebo výučby zručností v cudzom jazyku Poskytovateľom v jednotlivom študijnom programe (ďalej aj „kurz“). Študijné programy Poskytovateľa sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
  1. Kategória individuálne kurzy
   1. individuálny kurz: kurz pre jedného účastníka (1 lektor a 1 Účastník)
  2. Kategória skupinové kurzy
   1. Skupina dvoch: kurz pre dvoch účastníkov (1 lektor a 2 Účastníci)
   2. Skupina troch: kurz pre troch účastníkov (1 lektor a 3 Účastníci)
   3. Skupina štyroch: kurz pre štyroch účastníkov (1 lektor a 4 Účastníci)
   4. Skupina piatich: kurz pre piatich účastníkov (1 lektor a 5 Účastníkov)
   5. Plná skupina (skupinový kurz): kurz pre šesť a viac účastníkov (1 lektor a 6 a viac Účastníkov)
   6. Prípravné kurzy (skupinový kurz): kurz pre päť a viac účastníkov (1 lektor a 5 a viac Účastníkov). Prípravné kurzy slúžia na prípravu Účastníkov na štátne skúšky, medzinárodné certifikáty a test. Poskytovateľ nezodpovedá za to, či Účastník splní podmienky štátnej skúšky, medzinárodných certifikátov alebo iných testov. Poskytovateľ zodpovedá za to, že vyvinie všetko úsilie za tým účelom, aby Účastník, resp. Účastníci, dosiahli čo najlepšie výsledky.
 2. Obdobie štúdia je podľa týchto VOP 11 týždňov, čo je zároveň aj dĺžka trvania zmluvy o výučbe, pokiaľ nedôjde k predĺženiu podľa týchto VOP alebo na základe osobitnej dohody s Poskytovateľom. Poskytovateľ a Účastník sa môžu v prihláške alebo zmluve o výučbe dohodnúť aj na inom trvaní.
 3. Všetky kurzy sa konajú v priestoroch sídla Poskytovateľa na adrese Trhová 1/A, 917 01 Trnava alebo online prostredníctvom komunikačného programu ZOOM alebo iného programu podľa výberu Poskytovateľa, pričom výber iného programu musí byť Účastníkovi oznámený najmenej 48 hodín pred poskytnutím výučby. Obe formy výučby, teda prezenčná a výučba online výučba, sú rovnocenné.
 4. Účastník je o počte vyučovacích hodín a čase ich konania (rozvrh) v danom kurze informovaný vopred e-mailom. V prípade, ak nebudú termíny a časy vyučovacích hodín vopred stanovené, je Poskytovateľ povinný informovať Účastníkov a termíne a čase vyučovacích hodín minimálne 48 hodín pred ich konaním. Uvedené sa týka aj skutočnosti, ak môže Poskytovateľ určiť dočasnú zmenu rozvrhu.
 5. Cena za kurz je udávaná vrátane dane z pridanej hodnoty vrátane výpočtu akým sa vypočítava cena kurzu. Cena kurzu sa vypočítava súčtom ceny jednej vyučovacej hodiny a počtu vyučovacích hodín, ktoré si Účastník zvolí.
 6. Predmetom plnenia zmluvy nie je dodávka študijných materiálov a pomôcok. V cene kurzu podľa cenníka nie sú zahrnuté ceny študijných materiálov a pomôcok. Cena potrebných študijných materiálov je uvedená v Cenníku podľa jednotlivého druhu kurzu, resp. e-mailom v prípade dohody o osobitnej študijnej literatúre a pomôckach.
 7. Rozvrh a prípadné informácie o zmene rozvrhu zo strany Poskytovateľa budú zasielané na e-mailovú adresu Účastníka alebo odkomunikované učiteľom na hodine.
 8. Zmena rozvrhu môže byť dočasná alebo trvalá. Dočasná zmena rozvrhu znamená zmena dňa a času vyučovacej hodiny alebo hodín, ktorá nie je trvalá a nevyžaduje sa súhlas Účastníka s touto zmenou. Trvalá zmena rozvrhu je zmena dňa a času vyučovacích hodín, ktorá je trvalá a vyžaduje si súhlas Účastníka konania.
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu rozvrhu v prípade, ak:
  1. je konkrétny lektor práceneschopný,
  2. nemôže Poskytovateľ z prevádzkových dôvodov vyučovaciu hodinu poskytnúť,
  3. nastane mimoriadna situácia, núdzový stav alebo okolnosti vyššej moci.
 10. Poskytovateľ je oprávnený na trvalú zmenu dňa a času vyučovacích hodín len po predchádzajúcej dohode s Účastníkom. V prípade, ak Účastník nebude súhlasiť s trvalou zmenou dňa a času vyučovacích hodín, Poskytovateľ je oprávnený na zmenu lektora tak, aby bol rozvrh vyučovacích hodín zachovaný.
 11. Poskytovateľ poskytuje výučbu vlastnými zamestnancami alebo externými lektormi.

Čl. IV.

Storno podmienky

 1. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení ukončiť zmluvu o poskytovaní výučby dohodou alebo odstúpením.
 2. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení od zmluvy o poskytovaní výučby odstúpiť zo zákonných dôvodov podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní výučby sa táto zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo sa medzi nimi plnilo, v prípade, ak to nebude možné, peňažný ekvivalent tohto plnenia. Odstúpenie si zmluvné strany prednostne doručujú písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú v prihláške.
 4. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení si vzájomné pohľadávky započítať po splnení podmienok uvedených v § 580 nasl. Občianskeho zákonníka. Na základe uvedeného, je Účastník informovaný, o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

Čl. V.

Komunikácia

 1. Účastník a Poskytovateľ budú komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefónu (hovor a SMS správy), poštou alebo osobne. Na komunikáciu použitím sociálnych sieti sa nebude prihliadať. Účastník je povinný používať kontaktné údaje zverejnené na internetových stránkach Poskytovateľa, ktorých zoznam Čl. II v bode 2.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje používať kontaktné údaje uvedené na prihláške.
 3. Účastník súhlasí, že faktúry za služby budú doručené e-mailom na adresu uvedenú v prihláške.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za správny a úplný elektronický prenos tejto správy elektronickej pošty a ani za omeškanie s jej doručením adresátovi.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za kontamináciu e-mailovej správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi.
 6. Účastník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa kontaktných údajov, najmä zmenu kontaktného e-mailu a telefónneho čísla.
 7. Ak zmluvná strana riadne a preukázateľne neoznámi zmenu e-mailovej adresy považuje sa akákoľvek komunikácia doručená druhou zmluvnou stranou na pôvodnú emailovú adresu za riadne doručenú, a to do momentu riadneho a preukázateľného oznámenia novej e-mailovej adresy.

Čl. VI.

Platobné podmienky

 1. Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka je Účastník povinný uhradiť nasledujúcimi platobnými spôsobmi:
  1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa
  2. platba v hotovosti do 1000 eur v mieste sídla Poskytovateľa.
  3. platba na faktúru so splatnosťou
  4. na splátky

Bezhotovostným uhradením ceny kurzu sa rozumie pripísanie celej ceny kurzu na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť Účastníkovi len vybraný spôsob, resp. spôsoby, platby podľa vlastného uváženia.

 1. Cena kurzu musí byť uhradená najneskôr do 3 pracovných dní, ktoré predchádzajú termínu začatia kurzu alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre (predfaktúre). Zmluvné strany sa môžu po vzájomnej dohode dohodnúť na platbe kurzu spätne. Takýto spôsobom musí byť dohodnutý a potvrdený oboma zmluvnými stranami písomne e-mailom. V prípade fakturácie spätne je účastník povinný uhradiť cenu kurzu do 5 dní od obdŕžania faktúry alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.
 2. V prípade, ak účastník neuhradí cenu kurzu a službu začne odoberať, môže byť na chýbajúcu úhradu upozornený e-mailom a SMS správou.
 3. Účastník si môže zvoliť spôsob úhrady ceny kurzu aj na splátky. V tomto prípade sa cena podľa cenníka zvyšuje jednorázovo o 10,- Eur. Splátky ceny kurzu sú splatné vo výške v lehotách podľa cenníka. Pokiaľ bude Účastník v omeškaní so splátkou ceny kurzu viac ako 15 dní po jej splatnosti môže Poskytovateľ od zmluvy odstúpiť.
 4. V prípade omeškania úhrady ceny kurzu (splátky) je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si úroky z omeškania vo výške podľa platných predpisov.
 5. V prípade, ak bude mať Účastník niekoľko záväzkov voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ je oprávnený započítať čiastočné plnenie najprv na istinu a potom na príslušenstvo pohľadávky. V prípade viacerých záväzkov je poskytovateľ oprávnený započítať čiastočné plnenie najprv na najskôr splatný záväzok. Uvedené platí, pokiaľ Účastník neurčí, na aký záväzok čiastočné plnenie uhrádza.

Čl. VII.

Práva a povinnosti Účastníka

 1. Účastník je povinný uhradiť cenu kurzu a odobrať objednanú výučbu. Účastník nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu alebo jej časti v prípade, ak sa po uhradení ceny kurzu neodoberie výučba, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
 2. Účastník v kategórii kurzu „Individuálny kurz“ si môže objednať pri štúdiu jeden krát týždenne minimálny počet 5 stretnutí, v prípade štúdia dva krát týždenne je minimálny počet 8 stretnutí. Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa môže stanoviť aj iný počet hodín. V prípade, ak si študent objedná menej ako 3 stretnutia je povinný vykonať platbu v hotovosti.
 3. Neodobranie výučby (vyučovacej hodiny) zo strany Účastníka v kategórii kurzu: “Individuálny kurz” sa riadia podľa nasledujúcich podmienok.
  1. Účastník je povinný informovať Poskytovateľa písomne na elektronickej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo SMS správou na tel. č. 0905 815 336, že ruší stanovenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak toto oznámenie Účastník neurobí najneskôr do 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, služba sa pokladá za riadne poskytnutú a Poskytovateľ má právo na cenu kurzu,
  2. ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny v čase pred 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, Účastník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y v náhradnom termíne/termínoch do plánovaného dátumu ukončenia kurzu po dohode s Poskytovateľom. Dohodnutý náhradný termín hodiny/hodín potvrdí Poskytovateľ Účastníkovi na e-mailovú adresu účastníka. Účastník nemôže požiadať o zmenu náhradného termínu, v takom prípade sa pokladá služba za riadne poskytnutú v náhradnom termíne aj v prípade, ak sa jej Účastník nezúčastní. Pokiaľ sa na náhradnej hodine z vlastného podnetu nedohodne alebo náhradnú/é vyučovaciu/ie hodinu/y Účastník neodoberie, pokladá/jú sa neodobraná/é vyučovacia/e hodina/y za riadne odobraná/é a kurz za riadne poskytnutý.
  3. Bod a) sa neuplatní v prípade úmrtia v rodine, alebo ak je Účastník účastníkom dopravnej nehody. Účastník je povinný predložiť potvrdenie do 3 dní od termínu konania vyučovacej hodiny osobne alebo zaslať oskenovanú kópiu potvrdenia na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 4. Pri iných ako „Individuálnych kurzoch“ nie je dohoda na náhradnej hodine možná.
 5. Ak Účastník neodoberie objednanú výučbu, považuje sa táto výučba za splnenú a Poskytovateľovi vzniká právo na úhradu objednanej výučby podľa cenníka. Účastník nemá v prípade neodobrania objednanej výučby nárok na vrátenie už uhradenej ceny kurzu alebo jej časti.
 6. Účastník môže prestúpiť v priebehu objednaného kurzu do iného kurzu Poskytovateľa. Podmienkou je voľná kapacita v kurze, do ktorého má Účastník záujem prestúpiť. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby. V prípade, ak Účastník prestupuje do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu rozdiel v cene drahšieho a lacnejšieho kurzu vráti alikvotne k počtu vyčerpaných hodín drahšieho a lacnejšieho kurzu.
 7. V prípade, ak študent vymešká viac ako 50% za sebou idúcich hodín v skupinovom kurze zo zdravotných dôvodov, môže si preniesť 50% nevyčerpaných hodín do ďalšieho kurzu len v prípade, ak daný kurz pokračuje alebo ide o iný kurz, ktorý má rovnaký charakter a vyčerpať ich najneskôr do 105 dní odo dňa doručenia potvrdenia o práce neschopnosti. Účastník je povinný informovať o práceneschopnosti najneskôr do 3 dní od začiatku práceneschopnosti e-mailom doručením lekárskeho potvrdenia.
 8. Účastník má právo pred začatím kurzu poznať učebnicu a cenu učebnice, podľa ktorej bude kurz vedený. Poskytovateľ je povinný pred vyplnením prihlášky oznámiť Účastníkovi názov a rok vydania učebnice a iných učebných pomôcok a cenu učebnice a iných učebných pomôcok.
 9. Účastník môže preniesť nevyčerpanú službu na inú osobu len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a so súhlasom tretej osoby.
 10. Účastník si môže zakúpiť študijné materiály (učebnica, pracovný zošit, cd a pod.) od Poskytovateľa. V iných prípadoch je Účastník povinný zaobstarať si študijné materiály na vlastné náklady najneskôr do prvej hodiny kurzu.
 11. V prípade, ak si študent odmietne zaobstarať učebnicu, môže byť Poskytovateľom vylúčený z vyučovacej hodiny bez náhrady na vrátenie ceny za hodinu, z ktorej bol vylúčený. O možnosti vylúčenia musí byť Účastník Poskytovateľom informovaný písomne alebo e-mailom po prvej vyučovacej hodine, na ktorej Účastník nebude mať k dispozícií učebnicu a iné učebné pomôcky.
 12. Pri platbe ceny kurzu bezhotovostným prevodom je Účastník povinný použiť variabilný symbol v súlade s pokynmi Poskytovateľa. Ak nebude možné v dôsledku použitia nesprávneho variabilného symbolu identifikovať platbu a Účastníkom vybraný kurz sa zaplní, môže byť Účastník preradený do iného kurzu rovnakej úrovne (pokročilosti), a to i bez jeho súhlasu.
 13. Účastník sa zaväzuje dodržiavať požiarne a ostatné bezpečnostné pravidlá, pokyny a postupy, vzťahujúce sa na objekt a priestory Poskytovateľa, v ktorých budú prebiehať jednotlivé kurzy, a zaväzuje rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa.
 14. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo odcudzenie osobných vecí Účastníka v priestoroch Poskytovateľa.
 15. Vstup do priestorov nie je povolený s bicyklom, kolobežkou ani s domácimi zvieratami.
 16. Vstup do priestorov pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je zakázaný. Poskytovateľ má právo požiadať Účastníka o vykonanie dychovej skúšky. O výsledku skúšky sa spíše protokol, ktorý obe strany potvrdia podpisom. V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky môže Poskytovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytovaní výučby.
 17. Účastník je povinný správať sa slušne, nevyjadrovať sa oplzlo, vulgárne, neurážať lektora ani iných Účastníkov kurzu alebo iné osoby nachádzajúce sa v priestoroch Poskytovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy o poskytnutí výučby odstúpiť.
 18. Účastník sa môže pohybovať v priestoroch Poskytovateľa podľa rozvrhu zverejneného v priestoroch školy. Účastníkovi je zakázané vstupovať do priestorov určených pre zamestnancov, a to: miestnosť pre učiteľov (zborovňa), miestnosť pre manažment (riaditeľňa) a kuchyňa. Tieto miesta Poskytovateľ viditeľné označil nápisom „Priestory určené pre zamestnancov.“
 19. Účastníkovi sa zakazuje v prípade používania internetu dostupného cez internú WI-FI sieť vystavovať sa materiálom, ktoré môžu byť urážlivé alebo nelegálne alebo takéto materiály prijímať a šíriť. Účastníkovi je zakázané sťahovať nelegálny obsah a navštevovať stránky, ktoré môžu ohroziť integritu internej WI-FI sieti.
 20. Fajčenie je zakázané v celom objekte Poskytovateľa. Účastníkovi sa zakazuje prinášať do priestoru odpad, najmä ohorky z cigariet.
 21. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez udania dôvodu v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 22. Účastník si môže uplatniť právo odstúpenia od zmluvy vyplnením formulára „Odstúpenie od zmluvy“ a doručeného:
  1. v listinnej podobe na adresu sídla poskytovateľa,
  2. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 23. Záujemca odoslaním prihlášky udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.
 24. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 25. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní výučby a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas s jej poskytnutím pred uplynutím 14-dňovej lehoty, Účastník je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Informácie, ktoré má Poskytovateľ zverejnené na svojich internetových stránkach podľa čl. II. bodu 1 týchto VOP, majú len informatívny charakter. Záväzné informácie ohľadom kurzov a jazykov poskytuje Poskytovateľ telefonicky, e-mailom alebo osobne.
 2. Poskytovateľ má právo vyžadovať od Účastníka vyplnenie znalostného testu za účelom jeho zaradenia do vhodnej úrovne kurzu. Poskytovateľ na základe výsledku znalostného testu zaraďuje Účastníka do vhodnej úrovne kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezapísať Účastníka do ním zvoleného kurzu pokiaľ odmietne vyplnenie znalostného testu alebo pokiaľ výsledok testu nezodpovedá úrovni Účastníkom zvoleného kurzu.
 3. Jednotlivé kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a Poskytovateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Skutočnosť, že došlo v výmene lektora v kurze, nie je dôvodom k reklamácii zo strany Účastníka a neoprávňuje ho k vráteniu ceny kurzu.
 4. Poskytovateľ má právo v priebehu kurzu preradiť Účastníka, ktorého jazykové znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu, do iného kurzu, ktorého náročnosť lepšie zodpovedá Účastníkovým znalostiam. V prípade, ak je Účastník preradený do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu rozdiel v cene drahšieho a lacnejšieho kurzu vráti alikvotne k počtu vyčerpaných hodín drahšieho a lacnejšieho kurzu. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby, pričom s týmto musí výslovne súhlasiť.
 5. Ak chce Účastník v priebehu kurzu prestúpiť z vlastnej vôle do kurzu inej úrovne (pokročilosti), má Poskytovateľ právo požadovať od Účastníka vyplnenie znalostného testu.
 6. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny alebo hodín v rámci kurzu z dôvodov na strane Poskytovateľa uvedené hodiny budú poskytnuté v náhradnom termíne po dohode medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 7. Za neúčasť Účastníka na výučbe v skupinovom kurze Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú, hodinu ak nestanovujú tieto podmienky inak.
 8. Poskytovateľ nie je povinný informovať v prípade vymeškania Účastníka v kurze o prebranom učive, domácich úlohách a testoch.
 9. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť účastníkom kurzu občerstvenie vo forme nápojov a stravy.
 10. Každý kurz ma stanovený minimálny počet účastníkov. Minimálny počet účastníkov je uvedený v prihláške na štúdium. V prípade, ak počet študentov v skupine nedosiahne stanovený počet, Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť počet vyučovacích hodín tak, aby cena kurzu zohľadňovala minimálne stanovený počet účastníkov v skupine.
 11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Účastníkov mladších ako 18 rokov mimo času trvania výučby. V čase mimo trvania výučby je za konanie týchto Účastníkov v priestoroch Poskytovateľa zodpovedný ich zákonný zástupca, alebo osoba povinná vykonávať nad nimi dohľad.

Čl. IX.

Pravidlá online výučby

 1. Účastník je povinný nahlásiť písomne e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) technické problémy týkajúce sa najmä nedostatočného pripojenia, zhoršenej kvality zvuku a obrazu, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výučby. Identifikované technické nedostatky je Účastník povinný v čo najkratšom čase odstrániť.
 2. Účastník je povinný zabezpečiť si potrebné minimálne technické vybavenie na svoje vlastné náklady špecifikované podľa článku XX. Minimálne technické požiadavky pre online formu výučby.
 3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Účastníka technické informácie pred začiatkom alebo počas čerpania objednanej služby za účelom overenia spĺňania minimálneho technického vybavenia, a to:
  1. informácie o zariadení, z ktorého sa na hodiny účastník pripája, najmä informáciu o operačnom systéme a hardvérovom vybavení zariadenia, a
  2. o rýchlosti internetového pripojenia (príjmanie, sťahovania a ping). Forma testovania pripojenia bude určená Poskytovateľom.
 4. Poskytovateľ je povinný informovať Účastníka o odporúčanom technickom vybavení a poskytnúť účastníkovi dodatočné informácie o technických požiadavkách, ktoré je povinný pravidelne aktualizovať na stránke: https://www.vallis.sk/technicke-poziadavky/ alebo stránke https://www.vallis.sk
 5. Poskytovateľ alebo lektor má právo zo stretnutia odstrániť Účastníka, ak:
  1. Účastník má počas online hodiny vypnutú kameru a odmieta si ju po výzve zapnúť,
  2. Účastník je obnažený alebo oblečený len v spodnej bielizni,
  3. Účastník počas online hodiny vedie motorové vozidlo, bicykel, kolobežku alebo iné zariadenie určené na prepravu osôb, a
  4. technické vybavenie Účastníka nespĺňa minimálne technické požiadavky.
 6. V prípadoch, kedy Poskytovateľ odstránil Účastníka zo stretnutia podľa čl. IX bodu 5, Účastníkovi nevzniká nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradnú hodinu.
 7. Mikrofón účastník zapína a vypína podľa inštrukcii lektora. Kameru je Účastník povinný mať zapnutú počas celého trvania online výučby.
 8. Poskytovateľ má právo pripojiť sa na akúkoľvek online hodinu a skontrolovať technické aspekty výučby (najmä kvalitu obrazu a zvuku) a metodické postupy učiteľa bez zapnutia kamery a mikrofónu. Poskytovateľ o tejto skutočnosti nemusí vopred informovať Účastníkov kurzu.

Čl. X.

Časová dispozícia výučby

 1. Kurzy sa konajú v dňoch a časoch určených v rozvrhu zaslanom Účastníkovi emailom. Ak vyučovaciu hodinu nebude možné v niektorý deň zo závažných dôvodov zaistiť (napr. náhle ochorenie lektora), je Poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob zabezpečenia výučby, napríklad prostredníctvom iného lektora, dohodnúť s Účastníkom náhradný termín alebo hodinu zrušiť SMS správou a / alebo e –mailom.
 2. O zmene termínu alebo zrušení výučby informuje Poskytovateľ Účastníka najneskôr do 16:00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza pracovnému dňu, v ktorom sa má výučba poskytnúť.
 3. V prípade zrušenia výučby v konkrétnom termíne má Účastník právo na poskytnutie tejto výučby v inom dohodnutom termíne.

Čl. XI.

Prázdniny a dni pracovného pokoja

 1. Počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sa nekonajú žiadne kurzy.
 2. V prípade výnimočného konania kurzu počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja bude účastník informovaný písomne e-mailom, pričom s takýmto vykonaním výučby musí Účastník písomne e-mailom súhlasiť. V opačnom prípade sa výučba vykoná v pracovných dňoch.

Čl. XII.

Reklamácie, otázky a návrhy

 1. Nad činnosťou Poskytovateľ dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozor v zmysle príslušných právnych predpisov.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa Občianskeho zákonníka a v zmysle týchto VOP.
 3. Účastník môže svoje reklamácie, otázky alebo návrhy uplatniť nasledujúcim spôsobom, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia služby:
  1. osobne vyplnením reklamačného formulára - účastník kurzu môže navštíviť recepciu školy v čase otváracích hodín,
  2. telefonicky na telefónnom čísle: 0905 815 336,
  3. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo
  4. písomne.
 4. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú.
 5. Dôvodom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že bol v kurze vymenený lektor. Dôvodom reklamácie nemôžu byť ani študijné materiály, pomôcky a metodika výučby.
 6. Ak si Účastník vyberie štúdium v kurze bez učebnice bude mu vyhotovenie kópii spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Poskytovateľ nevyhotoví kópie v prípade, ak by tým porušoval autorské alebo iné práva priemyselného vlastníctva alebo iné práva tretích osôb.
 7. Účastník berie na vedomie, že všetky materiály poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva a prípadne iných práv Poskytovateľa alebo tretej osoby. Za účelom ich ochrany, resp. dodržiavania sa Účastník zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zasiahol alebo inak porušil tieto práva.
 8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva tretích osôb alebo iných obdobných práv, tým, že použije či inak spracuje podklady, texty, listiny či iné dokumenty predložené Účastníkom.
 9. Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si študent zabudne doniesť učebnú literatúru na hodinu, Poskytovateľ nie je povinný mu poskytnúť akúkoľvek náhradu vo forme kópii, náhradnej literatúry, elektronicky ani iným nosičom. V prípade vyhotovenia kópii materiálov, potrebných pre danú hodinu, budú takto vyhotovené kópie spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.
 10. Ak študent v individuálnom kurze nenavštevuje kurz pravidelne a nevyčerpá 50% dohodnutej výučby za predchádzajúci mesiac, ma Poskytovateľ právo vymeniť bez upozornenia priradeného učiteľa.
 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymeniť v kurze učiteľa aj z dôvodu náhrady hodiny v termíne, v ktorom je jemu priradený učiteľ nedostupný. O zmene vyučujúceho nie je Poskytovateľ povinný Účastníka informovať.
 12. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu Účastníka za odôvodnenú, zaistí na vlastne náklady nápravu maximálne však do výšky odmeny (za poskytnutú službu). Nápravu môže Poskytovateľ vykonať buď náhradnou hodinou, hodinami, alebo zľavou z ceny kurzu.
 13. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Čl. XIII.

Darčekové poukážky

 1. Darčeková poukážka slúži na úhradu ceny celého kurzu alebo časti ceny kurzu.
 2. Darčekovú poukážku môže zakúpiť Účastník alebo tretia osoba, pre akéhokoľvek Účastníka alebo pre akúkoľvek tretiu osobu.
 3. Darčekovú poukážku sa uplatňuje v sídle Poskytovateľa a oprávňuje osobu, pre ktorú je darčeková poukážka zakúpená, na úhradu ceny príslušného kurzu alebo na zníženie ceny príslušného kurzu, a to podľa jej nominálnej hodnoty a ceny kurzu.
 4. Darčeková poukážka môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe (formát pdf).
 5. Druhy darčekových poukážok sú rozdelené podľa kategórii kurzov v čl. III Predmet zmluvy v nominálnej hodnote kurzu alebo v inej hodnote podľa dohody.
 6. Každá darčeková poukážka je vystavená na meno konkrétnej fyzickej osoby.
 7. Platnosť darčekových poukážok je vyznačená na poukážke, alebo ak nebolo inak dohodnuté písomne.
 8. Darčekovú poukážku je možné využiť v rámci jedného nákupu, nie je možné ho uplatniť po častiach. V prípade, ak nominálna hodnota darčekovej poukážky nepokryje celú cenu kurzu, je osoba, ktorá poukážku uplatňuje, povinná doplatiť zvyšok ceny kurzu. V prípade, ak by poukážka presahovala cenu kurzu, Poskytovateľ rozdiel medzi cenou darčekovej poukážky a cenou kurzu neprepláca.
 9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky Poskytovateľ neposkytne novú / náhradnú darčekovú poukážku.
 10. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
 11. Ak darčekovú poukážku uplatňuje Účastník, ktorý už má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní výučby, môže ju uplatniť na neuhradenú časť kurzu podľa zmluvy o poskytovaní výučby alebo na úhradu ceny iného kurzu, na ktorý sa prihlási.
 12. Ak darčekovú poukážku uplatňuje tretia osoba, ktorá nemá s Poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní výučby, postupuje sa v zmysle čl. II. týchto VOP, pričom osoba uplatňujúca darčekovú poukážku si vyberie príslušný kurz, vyplní prihlášku a po jej akceptácií má možnosť využiť darčekovú poukážku na úhradu ceny kurzu alebo jeho časti.

Čl. XIV.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu

 1. Účastník má nárok na vydanie potvrdenia o návšteve kurzu.
 2. Účastník musí o vydanie potvrdenie o návšteve kurzu požiadať písomne na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. O vybavení žiadosti bude Účastník informovaný e-mailom a obdrží potvrdenie elektronicky e-mailom a 1ks vo vytlačenej forme.
 3. Potvrdenie sa vystavuje najneskôr do troch mesiacov od ukončenia kurzu. Vybavenie žiadosti po uplynutí troch mesiacov od skončenia kurzu je spoplatnené podľa platného cenníka.

Čl. XV.

Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov Účastníka súvisiacich s jazykovým kurzom.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 3. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nezvládnutie jazykových skúšok ako napríklad: štátna skúška, medzinárodný certifikát, maturita a pod.

Čl. XVI.

Kontakt s lektorom kurzu

 1. Účastník sa zaväzuje komunikovať s lektorom vzdelávacej aktivity na profesionálnej úrovni a komunikovať výhradne tému dohodnutého kurzu.
 2. Účastník sa zaväzuje, že nebude nabádať lektora na vzdelávanie alebo poskytovanie služieb priamo Účastníkovi bez prihlášky a akceptácie Poskytovateľa, nebude ponúkať lektorovi kurzu prácu alebo vykonávanie akejkoľvek inej, Účastníkom platenej, aktivity mimo priestorov Poskytovateľa a že nebude ponúkať lektorovi vzdelávacej aktivity žiadnu finančnú odmenu za žiadne služby.
 3. Účastník sa zaväzuje, že nebude lektora následne po ukončení vzdelávacej aktivity kontaktovať osobne alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie z dôvodu objednávky služieb bez vedomia Poskytovateľa.

Čl. XVII.

Vyššia moc

 1. Obidve Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”).
 2. Poskytovateľ v takomto prípade bude Účastníka informovať prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa a e-mailom o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti poskytnutia služby vôbec.
 3. V prípade prezenčných kurzov sa Zmluvné strany dohodli v prípade Vyššej moci na automatickom nahradení výučby pomocou online vzdelávania tak, aby zabezpečili plnenie svojich povinností, pričom prezenčná výučba a online výučba sú na účely tohto článku rovnocenné.
 4. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú najmä: vyhlásenie núdzového stavu, vyhlásenie, výnimočného stavu, štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, embargo, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza apod.
 5. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie Zmluvných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.
 6. Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia Vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia Zmluvných povinností.
 7. V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve Zmluvné strany oprávnené zmluvu o výučbe vypovedať. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade, ak počas plynutia výpovednej lehoty odpadne prekážka vyššej moci, zmluvné strany sú oprávnené sa dohodnúť, že výpoveď je medzi nimi neúčinná.

Čl. XVIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Účastník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Účastník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou na nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Účastníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov) pričom Účastník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Návrh musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko Účastníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Účastník domáha,
  5. dátum, kedy sa Účastník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 1. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona:
  1. ak Účastník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Účastníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Účastník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,
  2. ak sa Účastník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom,
  3. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  4. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Účastník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
  5. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
 2. Na podanie návrhu môže Účastník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 3. Účastník, ktorý je spotrebiteľom, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke https://esc-sr.sk/.
 4. Účastník je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Čl. XIX.

Vyhotovovanie záznamov

 1. Na všetkých kurzoch organizovaných prezenčne alebo online Poskytovateľom je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu Poskytovateľa a zúčastnených lektorov a Účastníkov.

Čl. XX.

Minimálne technické požiadavky pre online formu výučby

 1. Minimálne požiadavky na poskytovanie online výučby sú ovplyvnené používanou platformou, napr. operačný systém, hardware počítača a pod. Účastník kurzu je povinný oboznámiť sa s minimálnym požiadavkami na spustenie služby.
 2. Nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.
 3. Minimálna konfigurácia pre akékoľvek služby online vyučovania je nasledovná:

Minimálna konfigurácia pre počítače Windows

 • Procesor
  • Quad Core Intel Celeron N4000/N5000 a pod.
  • Intel i3 procesor (7 generácia a vyššie)
  • Intel i5 procesor (6 generácia a vyššie)
  • AMD Ryzen 3 3300U (a vyššie)
 • 4,0 GB RAM
 • 3.0 GB dostupné miesto na disku
 • Operačný systém Windows 8.1 (alebo novší)
 • Štandardne dostupná a kompatibilná kamera, mikrofón a reproduktory alebo slúchadla s mikrofónom

Minimálne konfigurácia pre počítač s operačným systémom MAC

 • Procesor
  • Quad Core Intel Celeron N4000/N5000 a pod.
  • Intel i3 procesor (7 generácia a vyššie)
  • Intel i5 procesor (6 generácia a vyššie)
  • AMD Ryzen 3 3300U (a vyššie)
 • 4,0 GB RAM
 • 1,5 GB dostupné miesto na disku
 • Operačný systém Mac OS X 10.13 (alebo novší)
 • Štandardne dostupná a kompatibilná kamera, mikrofón a reproduktory alebo slúchadla s mikrofónom

Minimálne konfigurácia pre počítač s operačným systémom Linux

 • Procesor
  • Quad Core Intel Celeron N4000/N5000 a pod.
  • Intel i3 procesor (7 generácia a vyššie)
  • Intel i5 procesor (6 generácia a vyššie)
  • AMD Ryzen 3 3300U (a vyššie)
 • 4,0 GB RAM
 • 3.0 GB dostupné miesto na disku
 • Štandardne dostupná a kompatibilná kamera, mikrofón a reproduktory alebo slúchadla s mikrofónom

Minimálne konfigurácia pre mobilné telefóny a tablety

 • Systém Android - podporované sú posledné štyri verzie Android
 • iOS - podporované sú posledné dve hlavné verzie iOS

Internetový prehliadač

Podporované sú len plne aktualizované verzie prehliadačov:

 • Edge Chromium
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Minimálne rýchlosť internetového spojenia

 • 4,0 Mbps príjmanie
 • 4,0 Mbps odosielanie

Požiadavky na otvorenie nasledujúcich súborov

 • .pdf – odporúčaný software Adobe Reader, Foxit Reader
 • .doc, .docx – odporúčaný software Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice
 • .xls, .xlsx – odporúčaný software Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice
 • Odporúčaný software na prehrávanie multimediálnych súborov – VLC player

Čl. XXI.

Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi

Povinnosti:

 1. Konať tak, aby ste neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie iných osôb pri dodržiavaní predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti a stanovených pracovných podmienok.
 2. Vždy myslite na bezpečnosť svojho konania, neohrozujte iné osoby a nepreceňujte svoje schopnosti.
 3. Neuvádzajte do chodu zariadenia alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený/á, že neohrozíte na zdraví alebo živote iné osoby.
 4. Nevykonávajte úkony, na ktoré nie ste vyškolený/á a ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť.
 5. Nevykonávajte obsluhu zariadení alebo strojov, na ktoré ste neboli zaučený/á - zaškolený/á.
 6. Udržiavať poriadok v priestoroch spoločnosti Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o. ako aj na komunikačných priestoroch.
 7. Ihneď oznámte na recepcii spoločnosti akýkoľvek jav v priestoroch ohrozujúci Vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť iných osôb.

Je zakázané:

 1. Požívať alkoholické nápoje alebo vstupovať pod ich vplyvom do priestorov.
 2. Vstupovať do priestorov a komunikačných plôch Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., na ktoré nemáte súhlas.
 3. Vymieňať, odstraňovať alebo poškodzovať bezpečnostné zariadenia, alebo označenia.
 4. Vykonávať úkony bez poverenia a oboznámenia sa na strojnom, elektrickom alebo inom zariadení.
 5. Zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené v priestoroch k inému než prepísanému účelu
 6. Používať čistiace prostriedky, žieraviny a jedy nachádzajúce sa v priestoroch na iné účely než sú určené.

Je povolené:

 1.  Zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia.

Upozornenie: 

 1. Akýkoľvek mimoriadny úkaz a chyby na obsluhovanom elektrickom zariadení, ako napr. brnenie pri dotyku, nadmerný ohrev niektorej časti, zápach po spálenine, dym a podobne ihneď hlásiť na recepcii a zariadenie neodkladne vypnúť.

Ochrana pred požiarmi

Požiarna prevencia a konanie pri požiari :

 1.  Ste povinný/á konať tak, aby ste nespôsobili vznik požiaru.
 2. Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie požiarnej bezpečnosti v priestoroch.
 3. Ihneď ohlásiť javy v priestoroch, ktoré by mohli viesť k požiaru na recepcii.
 4. Nepoužívať prostriedky slúžiace na uhasenie požiaru umiestnené v budove /hasiace prístroje, požiarne vodovody/ na iné než určené účely.
 5. Udržiavať voľný prístup k hasiacim zariadeniam a voľné únikové cesty.
 6. Dodržiavať zákaz fajčenia, fajčiť len na vyhradenom mieste.
 7. Pri spozorovaní požiaru, ktorý nemôžete osobne uhasiť, ihneď vyhlásiť požiarny poplach pokrikom „HORÍ“.

Použitie prenosných hasiacich prístrojov:

V prípade požiaru zveste hasiaci prístroj zo steny, vytrhnite poistku, nasmerujte hadicu na požiar a začnite hasiť. V budove sa nachádzajú nasledovné hasiace prístroje:

 1. Vodné hasiace prístroje:
  • hasivo: roztok vody s uhličitanom draselným,
  • vhodné: na hasenie pevných látok ako papier, drevo, textil niektoré plastické hmoty,
  • nevhodné: na horľavé kvapaliny, farby, oleje, tuky,
  • nehasiť zariadenie pod napätím, elektrickým prúdom.
 2. Práškové hasiacie prístroje
  • hasivo: hasiaci prášok,
  • vhodné: na plynné a tekuté horiace látky, na zariadenia pod napätím, spisy, knihovne a pod.
 3. Snehové hasiace prístroje
  • hasivo: oxid uhličitý,
  • vhodné: na tekuté a plynné horľaviny, na zariadenia pod napätím, kancelárske zariadenia,
  • nehasiť: sypké voľne uložené hmoty ako múka, uhoľný prach, hobliny a podobne.

V prípade, ak sa Vám požiar nepodarilo uhasiť, privolajte Hasičskú jednotku telefonicky na t.č. 150 alebo 112.

Čl. XXII.

Záverečné ustanovenia

 1. Ochrana osobných údajov, práva a povinnosti prevádzkovateľa a dotknutých fyzických osôb sa nachádzajú v samostatnom dokumente: Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na internetovej stránke: https://www.vallis.sk/jazykova-skola/zasady-ochrany-osobnych-udajov.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky, cenník a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi sú k dispozícii v sídle Poskytovateľa alebo na internetových stránkach www.vallis.sk.
 3. Vyplnením a podpisom prihlášky na štúdium Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, cenníkom, pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi a rozvrhom a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi všeobecnými obchodnými podmienkami, cenníkom a prihláškou, zmluvou o výučbe, majú prednosť individuálne dohodnuté podmienky uvedené v prihláške alebo zmluve o výučbe alebo v komunikácii e-mailom.
 4. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 5. Pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmenu VOP aj s dátumom jej účinnosti je Poskytovateľ povinný zaslať elektronicky všetkých Účastníkom, s ktorými zmluvy o výučbe nezanikli (splnením alebo iným spôsobom – odstúpenie). Ak Účastník so zmenou VOP nesúhlasí, má právo do 30 dní odo dňa doručenia zmeny VOP od zmluvy o výučbe odstúpiť.
 7. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je pre Účastníka a Poskytovateľa záväzné.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 8.9.2021.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Linkedin

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

Používame Cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.